NYHETER

Publicerad: 15 jun, 2018

Skolinspektionen är nöjd med skolans åtgärder

Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som framkommit på skolan. Uppföljningen bygger på en redovisning av vidtagna åtgärder som Södermanlands läns landsting inkom med den 28 maj 2018. Skolinspektionen bedömer mot bakgrund av de uppgifter som redovisats att Södermanlands läns landsting har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna har avhjälpts. Läs hela beslutet här.